Mae’n bwysicach nag erioed bod gan fudiadau gwirfoddol y sgiliau a’r offer sydd eu hangen arnynt i ddod o hyd i gyllid ac amrywio’u hincwm. Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn gweithio i sicrhau trydydd sector ffyniannus a chynaliadwy, lle mae mudiadau yn diogelu ac yn cynhyrchu’r adnoddau sydd eu hangen arnynt i ddod drwyddi, ffynnu a pharhau i fod yn berthnasol yn y dyfodol. 

Waeth a ydych chi’n chwilio am gyllid neu eisiau rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o godi arian, mae’r cyrsiau hyn yma i’ch helpu chi.

Cyrsiau yn ôl piler

Grŵp yn llunio dogfennau

Llywodraethu Da

Eich helpu chi i arwain eich mudiad

Llywodraethu Da
Llaw gefnogol

Gwirfoddoli

Adeiladu cymunedau gwell trwy wirfoddoli

Gwirfoddoli
Grŵp o bobl yn cymryd rhan drwy ddal dwylo

Ymgysylltu a Dylanwadu

Dylanwadu ar benderfynwyr er mwyn effeithio ar newid

Ymgysylltu a Dylanwadu

Adnoddau Cyllid Cynaliadwy i chi

Prisio eich Tendr
Cyllid Cynaliadwy

Prisio eich Tendr

Mae sawl peth i’w ystyried wrth brisio tendr. Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cyffredinol o’r materion allweddol i’w hystyried.

Prisio eich Tendr
Cyflwyniad i Dendro
Cyllid Cynaliadwy

Cyflwyniad i Dendro

Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cryno o dendro a’r materion y dylai mudiadau trydydd sector eu hystyried cyn penderfynu tendro.

Cyflwyniad i Dendro
Datblygu Tendr Llwyddiannus
Cyllid Cynaliadwy

Datblygu Tendr Llwyddiannus

Mae contractau’n cael eu hennill, a’u colli, ar ansawdd y bidiau a gyflwynir felly mae gallu ysgrifennu tendr da yn hanfodol. Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cryno o sut mae datblygu tendr llwyddiannus.

Datblygu Tendr Llwyddiannus