Porth cyllid

Creu porth digidol chwiliadwy sydd ar gael i fudiadau ddod o hyd i gyfleoedd cyllido byw. Darganfod mwy.

Adnabod, hybu ac uwchraddio arfer da ac arloesol o bob cwr o Gymru

Hwyluso rhwydweithio a rhannu deallusrwydd i godi ymwybyddiaeth o arferion effeithiol ac arloesol.

Dywedodd 80% ei fod yn ddefnyddiol i raddau helaeth/rhyw raddau i sicrhau a chynhyrchu’r adnoddau sydd eu hangen arnynt i oroesi a thyfu. 

Dysgu a datblygu

Cyflwyno rhaglen ddysgu a datblygu i ehangu ar allu mudiadau i reoli adnoddau’n effeithiol.

Gwybodaeth, arwyddbostio, arweiniad a chymorth datblygu

Darparu gwybodaeth, arweiniad a chymorth datblygu i gynyddu gallu mudiadau i sicrhau a chynyddu incwm, i’ch cysylltu chi â gwybodaeth a chyngor arbenigol, yn seiliedig ar anghenion dynodedig.

Gwasanaethau ymarferol

Darparu mynediad at fuddion sydd wedi’u trefnu’n lleol, yn rhanbarthol neu’n genedlaethol a chyfeirio at ffynonellau o gymorth ymarferol.

Galluogi cydweithredu

Creu perthnasau agos gyda chyllidwyr a hybu gweithio ar y cyd.

Cyllid Cynaliadwy – Gwybodaeth

Codi Arian - Digwyddiadau
Cyllid Cynaliadwy

Codi Arian – Digwyddiadau

Mae digwyddiadau yn ffyrdd cyhoeddus iawn o godi arian a gallant fod yn gyfle gwerthfawr i godi proffil eich elusen yn ogystal â chodi arian.

Codi Arian – Digwyddiadau
Codi Arian- Cymynroddion
Cyllid Cynaliadwy

Codi Arian- Cymynroddion

Mae’r farchnad codi arian drwy gymynroddion yn tyfu’n gyflym yng Nghymru, gan fod o fudd i elusennau mawr a bach.

Codi Arian- Cymynroddion
Canllaw Codi Arian Ar-lein
Cyllid Cynaliadwy

Canllaw Codi Arian Ar-lein

Nod y canllaw yma yw helpu sefydliadau ledled Cymru i elwa o godi arian ar-lein a’i sefydlu fel ffrwd newydd o incwm.

Canllaw Codi Arian Ar-lein