Polisi Cwcis

Ynglŷn â’r polisi cwcis hwn

Mae’r Polisi Cwcis hwn yn egluro beth yw cwcis a sut rydym yn eu defnyddio, y mathau o gwcis rydym yn eu defnyddio, e.e. yr wybodaeth rydym yn ei chasglu drwy ddefnyddio cwcis a sut y defnyddir yr wybodaeth honno, a sut i reoli dewisiadau cwcis. Am ragor o fanylion ar sut rydym yn defnyddio, storio ac yn cadw eich data personol yn ddiogel, gweler ein Polisi Preifatrwydd.
Gallwch newid eich caniatâd neu ei dynnu yn ôl ar unrhyw adeg o’r Datganiad Cwcis ar ein gwefan.
Dysgwch fwy am bwy ydym, sut y gallwch gysylltu â ni a sut rydym yn prosesu data personol yn ein Polisi Preifatrwydd.
Mae eich caniatâd yn berthnasol i’r parthau canlynol: knowledgehub.cymru

Beth yw cwcis?

Ffeiliau testun bach yw cwcis a ddefnyddir i storio darnau bach o wybodaeth. Cânt eu storio ar eich dyfais pan gaiff y wefan ei llwytho ar eich porwr. Mae’r cwcis hyn yn ein helpu ni i sicrhau bod y wefan yn gweithio’n iawn, ei bod yn fwy diogel a’i bod yn rhoi profiad gwell i’r defnyddiwr. Mae hefyd yn ein helpu i ddeall sut mae’r wefan yn perfformio a dadansoddi’r hyn sy’n gweithio a’r hyn sydd angen ei wella.

Sut rydym yn defnyddio cwcis?

Fel y rhan fwyaf o wasanaethau ar-lein, mae ein gwefan yn defnyddio cwcis parti cyntaf a thrydydd parti at nifer o ddibenion. Mae angen y cwcis parti cyntaf yn bennaf er mwyn i’r wefan weithio’r ffordd gywir, ac nid ydynt yn casglu unrhyw ddata y gellir ei ddefnyddio i’ch adnabod yn bersonol.
Prif ddibenion y cwcis trydydd parti a ddefnyddir ar ein gwefan yw deall sut mae’r wefan yn perfformio, sut rydych yn rhyngweithio â’n gwefan, cadw ein gwasanaethau yn ddiogel, darparu hysbysebion sy’n berthnasol i chi, ac yn gyffredinol, rhoi profiad defnyddiwr gwell i chi a’ch helpu i gyflymu eich rhyngweithiadau â’n gwefan yn y dyfodol.

Pa fathau o gwcis ydym yn eu defnyddio?

Hanfodol: Mae rhai cwcis yn hanfodol i’ch galluogi i brofi swyddogaethau llawn ein safle. Maen nhw’n caniatáu i ni gynnal sesiynau defnyddwyr ac atal unrhyw fygythiadau diogelwch. Nid ydynt yn casglu nac yn storio unrhyw wybodaeth bersonol. Er enghraifft, mae’r cwcis hyn yn caniatáu i chi fewngofnodi i’ch cyfrif ac ychwanegu cynnyrch i’ch basged, a thalu amdanynt yn ddiogel.
Ystadegau: Mae’r cwcis hyn yn storio gwybodaeth fel nifer yr ymwelwyr i’r wefan, nifer yr ymwelwyr unigryw, pa dudalennau o’r wefan y mae pobl wedi ymweld â nhw, ffynhonnell yr ymweliad ac ati. Mae data o’r fath yn ein helpu ni i ddeall a dadansoddi pa mor dda mae’r wefan yn perfformio a ble y mae angen ei gwella.

Marchnata: Mae ein gwefan yn arddangos hysbysebion. Defnyddir y cwcis hyn i bersonoli’r hysbysebion rydym yn eu dangos i chi fel eu bod yn ystyrlon i chi. Mae’r cwcis hyn yn ein helpu hefyd i gadw golwg ar effeithlonrwydd yr ymgyrchoedd hysbysebu hyn.
Gall yr wybodaeth sy’n cael ei storio yn y cwcis hyn gael ei defnyddio hefyd gan ddarparwyr hysbysebion y trydydd parti i ddangos hysbysebion i chi ar wefannau eraill ar y porwr hefyd.

Swyddogaethol: Y rhain yw’r cwcis sy’n helpu swyddogaethau penodol ar ein gwefan nad ydynt yn hanfodol. Mae’r swyddogaethau hyn yn cynnwys ymwreiddio cynnwys fel fideos neu rannu cynnwys y wefan ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol.

Dewisiadau: Mae’r cwcis hyn yn ein helpu i storio eich gosodiadau a’ch dewisiadau pori, fel dewisiadau iaith, er mwyn i chi gael profiad gwell ac effeithlon pan fyddwch chi’n ymweld â’r safle yn y dyfodol.

Mae’r rhestr isod yn nodi’r cwcis a ddefnyddir ar ein gwefan.

The below list details the cookies used in our website.

CwciDisgrifiad
_gaMae’r cwci _ga, a osodir gan Google Analytics, yn cyfrifo’r ymwelwyr, y sesiynau a’r data ymgyrchu a hefyd yn cadw golwg ar y defnydd o’r safle ar gyfer adroddiad dadansoddeg y safle. Mae’r cwci yn storio gwybodaeth ddienw ac yn penodi rhif a gynhyrchwyd ar hap i adnabod ymwelwyr unigryw.
_ga_1NW060S4FNAmrywiad o’r cwci _gat a osodir gan Google Analytics a Google Tag Manager i ganiatáu i berchnogion gwefannau olrhain ymddygiad ymwelwyr a mesur perfformiad y safle. Mae’r elfen batrwm yn yr enw yn cynnwys rhif adnabod unigryw'r cyfrif neu’r wefan y mae’n berthnasol iddo.
_gcl_auWedi’i ddarparu gan Google Tag Manager i arbrofi ar effeithlonrwydd hysbysebu gwefannau sy’n defnyddio eu gwasanaethau.
_gidWedi’i osod gan Google Analytics, mae’r cwci _gid yn storio gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio gwefan, gan hefyd greu adroddiad dadansoddol ar berfformiad y wefan. Mae’r data a gesglir yn cynnwys nifer yr ymwelwyr, eu ffynhonnell, a’r tudalennau y maen nhw’n ymweld â nhw yn ddienw.
CONSENTMae YouTube yn gosod y cwci hwn drwy fideos YouTube wedi’u hymwreiddio ac yn cofrestru data ystadegol dienw.
cookielawinfo-checkbox-analyticsGosodir y cwci hwn gan ategyn GDPR Cookie Consent. Defnyddir y cwci i storio caniatâd defnyddwyr i dderbyn y cwcis yn y categori “Analytics” (Dadansoddeg).
cookielawinfo-checkbox-functionalGosodir y cwci gan ategyn GDPR cookie consent i gofnodi caniatâd defnyddiwr i dderbyn cwcis yn y categori “Functional” (Swyddogaethol).
cookielawinfo-checkbox-necessaryGosodir y cwci hwn gan ategyn GDPR Cookie Consent. Defnyddir y cwci i storio caniatâd defnyddiwr i dderbyn cwcis yn y categori "Necessary" (Angenrheidiol).
cookielawinfo-checkbox-othersGosodir y cwci hwn gan ategyn GDPR Cookie Consent. Defnyddir y cwci i storio caniatâd defnyddiwr i dderbyn cwcis yn y categori "Other” (Arall).
cookielawinfo-checkbox-performanceGosodir y cwci hwn gan ategyn GDPR Cookie Consent. Defnyddir y cwci i storio caniatâd defnyddiwr i dderbyn cwcis yn y categori "Performance" (Perfformiad).
SGPBShowingLimitationPage{hash}Defnyddir y cwci er mwyn i wefan ddangos cynnwys ffenestri naid.
test_cookieGosodir y cwci test_cookie gan doubleclick.net a chaiff ei ddefnyddio i bennu a yw porwr defnyddiwr yn derbyn cwcis.
viewed_cookie_policyGosodir y cwci gan ategyn GDPR Cookie Consent a chaiff ei ddefnyddio i storio a yw defnyddiwr wedi rhoi caniatâd u ddefnyddio cwcis ai peidio. Nid yw’n storio unrhyw ddata personol.
VISITOR_INFO1_LIVECwci a osodir gan YouTube i fesur lled band sy’n pennu a yw’r defnyddiwr yn cael y rhyngwyneb chwarae hen neu newydd.
wordpress_logged_in_{hash}Cofio sesiwn Defnyddiwr ar gyfer defnyddwyr sydd wedi mewngofnodi a sicrhau eu bod wedi’u mewngofnodi ar y safle yn barhaus.
Wordpress_sec_{hash}

Defnyddir y cwci i ddiogelu gwefan rhag hacwyr. Storio manylion cyfrif.

wp-wpml_current_languageCadw’r gosodiadau iaith.
YSCGosodir y cwci YSC gan Youtube a chaiff ei ddefnyddio i olrhain sawl gwaith y caiff fideos sydd wedi’u hymwreiddio ar dudalennau YouTube eu gwylio.
yt-remote-connected-devicesMae YouTube yn gosod y cwci hwn er mwyn storio dewisiadau fideo’r defnyddiwr sy’n defnyddio fideo YouTube wedi’i ymwreiddio.
yt-remote-device-idMae YouTube yn gosod y cwci hwn er mwyn storio dewisiadau fideo’r defnyddiwr sy’n defnyddio fideo YouTube wedi’i ymwreiddio.
yt.innertube::nextIdMae’r cwci hwn, a osodir gan YouTube, yn cofrestru Rhif Adnabod unigryw i storio data ar ba fideos o YouTube mae’r defnyddiwr wedi’u gweld.
yt.innertube::requestsMae’r cwci hwn, a osodir gan YouTube, yn cofrestru Rhif Adnabod unigryw i storio data ar ba fideos o YouTube mae’r defnyddiwr wedi’u gweld.

Sut gallaf reoli’r dewisiadau cwci?

Os byddwch yn penderfynu newid eich dewisiadau yn ddiweddarach yn ystod eich sesiwn bori, gallwch chi glicio ar y tab “Privacy & Cookie Policy” (Polisi Preifatrwydd a Chwcis) ar eich sgrin. Bydd hwn yn dangos yr hysbysiad caniatâd eto, a fydd yn eich galluogi i newid eich dewisiadau neu dynnu eich caniatâd yn ôl yn gyfan gwbl.
Ynghyd â hyn, mae gan wahanol borwyr ddulliau gwahanol o rwystro a dileu cwcis a ddefnyddir gan wefannau. Gallwch newid gosodiadau eich porwr i rwystro/dileu y cwcis. I gael rhagor o wybodaeth am sut i reoli a dileu cwcis, ewch i wikipedia.org, www.allaboutcookies.org (Saesneg yn unig).
I optio allan o gael eich dilyn gan ‘Google Analytics’ ar draws pob gwefan, ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout (Saesneg yn unig)