Gweinyddu a hybu rhaglenni grantiau

Cymorth i ddatblygu’r gallu i recriwtio a chefnogi sylfaen gynaliadwy o wirfoddolwyr yng Nghymru.

Gwybodaeth, arweiniad a chysylltu mudiadau â chymorth arbenigol

Darparu gwybodaeth, arweiniad a chymorth i fudiadau ddatblygu arferion gwirfoddoli da, eich cysylltu â gwybodaeth arbenigol a chyngor sy’n diwallu eich anghenion orau.

Roedd 92% o’r unigolion a oedd wedi manteisio ar gymorth i wirfoddolwyr yn teimlo ei fod wedi eu helpu i gael gwybodaeth, cyngor a chymorth o ansawdd uchel i recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr. 

Rhwydweithiau, dysgu a datblygu

Bod yn gyfrwng i rannu gwybodaeth, deallusrwydd, arfer da, a chyfleoedd dysgu a datblygu sy’n cefnogi cynnydd parhaus.

Hybu arfer da ac arloesedd mewn gwirfoddoli

Gweithio gyda phartneriaid i alluogi datblygiadau gwirfoddoli strategol, hybu arfer da a threialu dulliau newydd.

Llwyfan digidol gwirfoddoli

Galluogi mudiadau i ddatblygu a hybu cyfleoedd gwirfoddoli o safon sydd o fewn cyrraedd pawb, dod o hyd i rôl sy’n gweddu i’r dim i’r gwirfoddolwr a darparu offer digidol i reoli gwirfoddolwyr. Darganfod mwy.

Digwyddiadau, hyrwyddo a chydnabyddiaeth

Codi proffil llwyddiannau gwirfoddolwyr unigol a’u cyfraniad cyfunol at lesiant Cymru.

Gwirfoddoli – Gwybodaeth

Meddwl am Wirfoddoli
Gwirfoddoli

Meddwl am Wirfoddoli

Mae gwirfoddoli’n galw am rywfaint o ymrwymiad a chyfrifoldeb personol ond mae hefyd yn dod â boddhad ac ymdeimlad o fod wedi cyflawni rhywbeth.

Meddwl am Wirfoddoli
Datblygu strategaeth wirfoddoli
Gwirfoddoli

Datblygu strategaeth wirfoddoli

Diben y daflen wybodaeth hon yw eich arwain drwy broses feddwl strwythuredig i’ch galluogi i lunio strategaeth gwirfoddolwyr.

Datblygu strategaeth wirfoddoli
Gwirfoddolwyr ac Yswiriant
Gwirfoddoli

Gwirfoddolwyr ac Yswiriant

Mae’r daflen wybodaeth hon yn amlinellu’r mathau gwahanol o yswiriant y gellir eu cael ar gyfer gwirfoddolwyr a ble arall y gallwch fynd i gael rhagor o wybodaeth.

Gwirfoddolwyr ac Yswiriant

Sut allwn ni helpu?