Mae sicrhau bod gan fudiadau gwirfoddol y sgiliau a’r offer sydd eu hangen arnyn nhw i ddod o hyd i gyllid ac amrywio eu hincwm yn bwysicach nag erioed. Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru [insert link – Amdanom ni] yn ymdrechu i sicrhau trydydd sector ffyniannus a chynaliadwy, lle mae mudiadau

yn sicrhau ac yn cynhyrchu’r adnoddau sydd eu hangen arnyn nhw i oroesi, ffynnu a pharhau i fod yn berthnasol yn y dyfodol.

Yn yr adran hon, byddwch chi’n dod o hyd i ganllawiau ar y gwahanol fathau o weithgareddau codi arian a gwybodaeth am brosesau ariannol fel tendro, bod yn addas i gael eich cyllido a chodi arian ar-lein.

Waeth a ydych chi’n gobeithio gwella’ch systemau ariannol neu eisiau rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o godi arian, mae’r adnoddau hyn yma i’ch helpu.

Yn seiliedig ar eich diddordebau

Prisio eich Tendr
Cyllid Cynaliadwy

Prisio eich Tendr

Mae sawl peth i’w ystyried wrth brisio tendr. Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cyffredinol o’r materion allweddol i’w hystyried.

Prisio eich Tendr
Datblygu Tendr Llwyddiannus
Cyllid Cynaliadwy

Datblygu Tendr Llwyddiannus

Mae contractau’n cael eu hennill, a’u colli, ar ansawdd y bidiau a gyflwynir felly mae gallu ysgrifennu tendr da yn hanfodol. Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cryno o sut mae datblygu tendr llwyddiannus.

Datblygu Tendr Llwyddiannus
Cyflwyniad i Dendro
Cyllid Cynaliadwy

Cyflwyniad i Dendro

Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cryno o dendro a’r materion y dylai mudiadau trydydd sector eu hystyried cyn penderfynu tendro.

Cyflwyniad i Dendro

Adnoddau fesul piler

Group producing documents

Llywodraethu Da

Eich helpu chi i arwain a rheoli eich mudiad

Llywodraethu Da
Supporting hand

Gwirfoddoli

Adeiladu cymunedau gwell drwy wirfoddoli

Gwirfoddoli
Group of people engaging through joining hands

Ymgysylltu a Dylanwadu

Cyfathrebu a Dylanwadu i effeithio ar newid

Ymgysylltu a Dylanwadu