Mae sicrhau bod gan fudiadau gwirfoddol y sgiliau a’r offer sydd eu hangen arnyn nhw i ddod o hyd i gyllid ac amrywio eu hincwm yn bwysicach nag erioed. Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru [insert link – Amdanom ni] yn ymdrechu i sicrhau trydydd sector ffyniannus a chynaliadwy, lle mae mudiadau

yn sicrhau ac yn cynhyrchu’r adnoddau sydd eu hangen arnyn nhw i oroesi, ffynnu a pharhau i fod yn berthnasol yn y dyfodol.

Yn yr adran hon, byddwch chi’n dod o hyd i ganllawiau ar y gwahanol fathau o weithgareddau codi arian a gwybodaeth am brosesau ariannol fel tendro, bod yn addas i gael eich cyllido a chodi arian ar-lein.

Waeth a ydych chi’n gobeithio gwella’ch systemau ariannol neu eisiau rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o godi arian, mae’r adnoddau hyn yma i’ch helpu.

Yn seiliedig ar eich diddordebau

Datblygu Tendr Llwyddiannus
Cyllid Cynaliadwy

Datblygu Tendr Llwyddiannus

Mae contractau’n cael eu hennill, a’u colli, ar ansawdd y bidiau a gyflwynir felly mae gallu ysgrifennu tendr da yn hanfodol. Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cryno o sut mae datblygu tendr llwyddiannus.

Datblygu Tendr Llwyddiannus
Prisio eich Tendr
Cyllid Cynaliadwy

Prisio eich Tendr

Mae sawl peth i’w ystyried wrth brisio tendr. Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cyffredinol o’r materion allweddol i’w hystyried.

Prisio eich Tendr
Cyflwyniad i Dendro
Cyllid Cynaliadwy

Cyflwyniad i Dendro

Bwriad y daflen wybodaeth hon yw rhoi darlun cryno o dendro a’r materion y dylai mudiadau trydydd sector eu hystyried cyn penderfynu tendro.

Cyflwyniad i Dendro

Adnoddau fesul piler

Group producing documents

Llywodraethu Da

Eich helpu chi i arwain a rheoli eich mudiad

Llywodraethu Da
Supporting hand

Gwirfoddoli

Adeiladu cymunedau gwell drwy wirfoddoli

Gwirfoddoli
Group of people engaging through joining hands

Ymgysylltu a Dylanwadu

Cyfathrebu a Dylanwadu i effeithio ar newid

Ymgysylltu a Dylanwadu