Er mwyn bod yn effeithiol, mae angen i fudiadau trydydd sector ymgysylltu ag amrediad o randdeiliaid a dylanwadu arnyn nhw – boed hynny ar lefel unigol neu gymunedol neu’n fwy eang. Mae rôl y sector o ran ymgysylltu a dylanwadu wedi cynyddu wrth i gyllidebau’r sector cyhoeddus lleol a chenedlaethol leihau ac wrth i ddeddfwriaeth gael ei chyflwyno sy’n gofyn i’r sector fod yn rhan o lywodraethu lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Nod Cefnogi Trydydd Sector Cymru ar gyfer ymgysylltu a dylanwadu yw darparu cymorth fel y gall lleisiau mudiadau’r trydydd sector gael eu clywed.

Yn yr adran hon, byddwch chi’n dod o hyd i adnoddau sy’n egluro’r dirwedd wleidyddol yng Nghymru, a chanllawiau ymarferol ar frandio a chyfathrebiadau digidol er mwyn eich helpu chi i gyfleu eich neges.

Waeth a ydych chi eisiau chwarae rhan weithredol mewn dylanwadu ar bolisïau a’u llywio, neu ymgysylltu â gwirfoddolwyr, buddiolwyr neu eich cymuned ehangach, mae’r adnoddau hyn yma i’ch helpu.

Yn seiliedig ar eich diddordebau

Cyfryngau Cymdeithasol
Ymgysylltu a Dylanwadu

Cyfryngau Cymdeithasol

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn sianel ryngweithiol, ddigidol sy’n hwyluso’r broses o greu neu rannu gwybodaeth, syniadau, diddordebau gyrfa, a mathau eraill o fynegiant drwy gymunedau a rhwydweithiau rhithwir. Mae llawer o gyfryngau traddodiadol yn cyflwyno gwybodaeth i gynulleidfaoedd ond yn rhoi ychydig iawn o allu iddynt roi eu barn ar fater.

Cyfryngau Cymdeithasol
Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru - Fersiwn hawdd ei darllen
Ymgysylltu a Dylanwadu

Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru – Fersiwn hawdd ei darllen

Mae’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd yng Nghymru yn grŵp o ddeng egwyddor ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd a defnyddwyr gwasanaethau.

Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru – Fersiwn hawdd ei darllen
Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru
Ymgysylltu a Dylanwadu

Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru

Mae’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd yng Nghymru yn grŵp o ddeng egwyddor ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd a defnyddwyr gwasanaethau.

Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru

Adnoddau fesul piler

Grŵp yn llunio dogfennau

Llywodraethu Da

Eich helpu chi i arwain a rheoli eich mudiad

Llywodraethu Da
Llaw gefnogol

Gwirfoddoli

Adeiladu cymunedau gwell drwy wirfoddoli

Gwirfoddoli
Llaw i gefnogi planhigyn sy’n tyfu

Cyllid Cynaliadwy

Creu trydydd sector cynaliadwy sy’n ffynnu

Cyllid Cynaliadwy