Polisi Salwch

Postiwyd 24th May 2021

Dylai mudiadau sicrhau bod ganddynt systemau priodol i reoli absenoldeb staff. Mae absenoldebau annisgwyl yn effeithio ar gynhyrchiant ac, os byddant yn digwydd yn rheolaidd, maen nhw’n debygol o ostwng morâl a chymhelliant.

Dylai polisi a gweithdrefn salwch nodi’n glir sut y byddwch yn delio â salwch, ac yn ei fonitro. Dylai hefyd fanylu ar hawliau a rhwymedigaethau eich cyflogeion. Bydd hyn yn helpu eich cyflogeion i sylweddoli eich bod yn trin y materion hyn o ddifrif a bod ganddynt gyfrifoldebau penodol i’w cyflawni. Dylai cael polisi a gweithdrefn salwch hefyd eich helpu i atal problemau bach rhag datblygu’n rhai mwy a gall eich helpu i nodi a mynd i’r afael â phroblemau sylfaenol.

Lawrlwytho Dogfen Word
Ewch i Gofrestru neu fewngofnodi i gael mynediad at ein hadnoddau.