Ymchwil anghenion trydydd sector / Needs of the sector research

 • Ymchwil anghenion trydydd sector / Needs of the sector research

  Posted by Marc Jones on 20th October 2023 at 11:46 am

  This is a bilingual message, scroll down for the English | Mae hon yn neges ddwyieithog, sgroliwch i lawr am y Saesneg.

  Ymchwil anghenion trydydd sector

  Mae ProMo Cymru yn chwilio am sefydliadau trydydd sector i gymryd rhan mewn darn o ymchwil sydd yn canolbwyntio ar anghenion y sector. Bydd yr ymchwil yn ein cynorthwyo i greu adnoddau sydd yn cefnogi sefydliadau i fod yn fwy cynaliadwy a gwydn.

  Mae ProMo yn gweithio mewn partneriaeth â CGGC a Cwmpas ar yr ymchwil yma, wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru.

  Hoffem siarad â phobl sydd yn rhan o wneud y penderfyniadau a’r cynllunio yn eu sefydliad. Rydym yn chwilio am bobl sydd yn deall cyfeiriad, cynlluniau, anghenion a heriau eu sefydliad.

  Meini prawf cyfranogwyr:

  • Rhaid bod wedi’ch lleoli yng Nghymru
  • Rhaid bod yn sefydliad trydydd sector (mae hyn yn cynnwys elusennau, sefydliadau dielw, mentrau cymdeithasol, grwpiau cymunedol neu wirfoddol)

  Cyfweliad:

  • Ar-lein/ar y ffôn
  • Cynhelir yng Nghymraeg neu Saesneg
  • Hyd at 1 awr
  • Rhwng dyddiadau 30ain Hydref a 10fed Tachwedd, rhwng 9yb a 5:30yp

  Cofrestrwch yma

  Diolch,

  ProMo Cymru is looking for third sector organisations to take part in a piece of research that focuses on the needs of the sector. The research will help us to create tools and resources that support organisations to be more sustainable and resilient. ProMo are working in partnership with WCVA and Cwmpas on this research, funded by the Welsh Government. We’d like to speak to people who participate in the decision-making and planning within their organisation. We’re looking for people who understand their organisation’s direction, plans, needs and challenges.

  Participant Criteria:

  • Must be based in Wales
  • Must be a third sector organisation (this includes charities, non-profit organisations, social enterprises, community or voluntary groups)

  Interview:

  • Online/on the phone
  • Conducted in Welsh or English
  • Up to 1hr
  • Between the dates of 30th October to 10th November, between the hours of 9 am-5.30 pm

  Sign up here

  Many thanks

  Heather Hicks replied 9 months ago 2 Members · 1 Reply
 • 1 Reply
 • Heather Hicks

  Member
  26th October 2023 at 9:17 am

  Marc – is this something for us to publicise in our ebulletin?

Log in to reply.