Adre o’r Ysbyty

 • Posted by David Cook on 5th September 2023 at 1:57 pm

  Mae gwasanaethau Adre o’r Ysbyty yn ofyniad parhaus ar draws pob rhan o Gymru, ac mae lefelau amrywiol o wasanaeth sy’n cael ei yrru yn bennaf gan drefniadau lleol a rhanbarthol. Mae’r ddogfen yma yn cynnig llawer o wybodaeth allweddol ac astudiaethau achos ar y pwnc yma.

  Cynhalion ni weithdy yn trafod ‘Adre o’r Ysbyty’ yn ddiweddar, a oedd yn edrych ar y pwnc yma. Y prif bwyntiau o’r gweithdai oedd:

  · Mae canlyniadau i ddefnyddwyr gwasanaethau yn amrywio ledled Cymru yn dibynnu ar y gwasanaethau sydd ar gael mewn gwahanol ardaloedd.

  · Mae gwasanaethau sy’n darparu cymorth yn cael eu tanbrisio a’u tanariannu ar y cyfan o ystyried y cyfraniad maen nhw’n ei wneud i fframweithiau y cytunwyd arnynt yn genedlaethol e.e. model gofalu Rhyddhau i Adfer yna Asesu.

  · Roedd cyfranogwyr yn cytuno bod angen cael dealltwriaeth genedlaethol o ba gymorth Adre o’r Ysbyty sy’n cael ei ddarparu gan y trydydd sector ledled Cymru.

  · Roedd awydd i barhau â’r sgwrs er mwyn mynd â rhai camau posibl a nodwyd yn ystod yr ymarfer yn eu blaen.

  Cytunwyd bod angen gweithredu’r camau canlynol.

  · Ymarfer mapio – er mwyn deall gwasanaethau’r trydydd sector ledled Cymru.

  · Datblygu negeseuon cyson – ynghylch pwysau costau ac na ddylai buddsoddiad fod ar gyfer arloesi bob amser, dylai gwasanaethau sy’n bodoli ac sydd â hanes o gyflawni hefyd gael buddsoddiad.

  · Datblygu egwyddorion neu safonau cymorth – sicrhau bod hyn yn ategu ac yn annog amrywiaeth yn seiliedig ar anghenion lleol, heb geisio creu yr un gwasanaeth ym mhob man.

  Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno yn y sgwrs? Os felly, rhannwch eich syniadau isod!

  David Cook replied 10 months, 3 weeks ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.