Amser i Siarad Iechyd Cyhoeddus | Time to Talk Public Health

 • Amser i Siarad Iechyd Cyhoeddus | Time to Talk Public Health

  Posted by Samantha Carpenter on 27th January 2023 at 12:48 pm

  A message from Public Health Wales with English below

  Amser i Siarad Iechyd Cyhoeddus: Arolwg recriwtio

  Mae Amser i Siarad Iechyd Cyhoeddus yn banel cynrychioliadol cenedlaethol newydd o drigolion Cymru a sefydlwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i alluogi ymgysylltiad rheolaidd â’r cyhoedd i lywio polisi ac ymarfer iechyd y cyhoedd.

  Mae adroddiad cyntaf yn amlygu bod pobl yng Nghymru yn gynyddol bryderus am arian, gyda 37 y cant yn cytuno eu bod yn ‘ymdopi o drwch blewyn’ ac 11 y cant arall ‘nad ydynt yn ymdopi’ i gael deupen llinyn ynghyd.

  I dysgu mwy am Amser i Siarad Iechyd Cyhoeddus, ewch i dudalen we y prosiect, ac mae’r adroddiad newydd i’w weld yma.

  Gobeithio y bydd yr adroddiad o ddiddordeb i chi. Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni os gallwn fod o unrhyw gymorth pellach.

  Time to Talk Public Health: Panel Recruitment Survey

  Time to Talk Public Health is a new nationally representative panel of Welsh residents established by Public Health Wales to enable regular public engagement to inform public health policy and practice.

  The first report highlights that people in Wales are increasingly worried about money, with 37 per cent agreeing that they are ‘only just managing’ and a further 11 per cent ‘not managing’ to make ends meet.

  To learn more about Time to Talk Public Health, visit the project webpage, and the new report can be found here.

  We hope you find the report of interest. Please do not hesitate to contact us if we can be of any further help.

  Samantha Carpenter replied 1 year, 5 months ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.